Stowarzyszanie Promyk

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Promyk” działa na rzecz ozdrowienia osób nadużywających alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziała alkoholizmowi, jako zjawisku społecznemu. Działa na rzecz osób niedających sobie rady w życiu codziennym z powodu ryzykownego, nadmiernego, bądź nałogowego picia alkoholu lub używania innych środków psychoaktywnych. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, pracuje na rzecz integracji i reintegracji społecznej. Propaguje w społeczeństwie zdrowy styl życia, jako sposób przeciwdziałania patologiom społecznym.

 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Promyk” w Tomaszowie Lubelskim jest niezależną i samorządną organizacją, zrzeszającą członków na zasadzie dobrowolności. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów:
  - Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.),
  - Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 – Brzmienie od 1 stycznia 2013 r.).
 • Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy – SKA „Promyk”.
 • Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Tomaszów Lubelski ul. Rynek 3.
 • Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta, gminy i powiatu Tomaszów Lubelski.
 • Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
 • Stowarzyszenie ma prawo używania swojej pieczęci wg wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej.
 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 • Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej lub działalności odpłatnej.
 • Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
  - Organizacji trzeźw ościowych spotkań integracyjnych;
  - Organizacji wyjazdów oraz wypoczynku profilaktyczno-terapeutycznego;
  - Organizacji szkoleń dla środowiska trzeźw ościowego.
 • Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 • Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.