Cele

Celem działania Stowarzyszenia w sferze zadań publicznych jest:

 1. Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin;
 2. Działalność na rzecz readaptacji społecznej oraz tworzenia alternatywnego środowiska spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i zachowań nałogowych (hazard, narkomania);
 3. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w dążeniu do trwałej abstynencji i zdrowienia;
 4. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod oraz sposobów leczenia odwykowego;
 5. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. Organizowanie różnorodnych form zajęć psychoterapeutycznych i z zakresu oświaty zdrowotnej;
 7. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 8. Wspieranie i pomoc w organizowaniu wypoczynku dorosłych, upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu oraz podtrzymywanie tradycji narodowych;
 9. Prowadzenie obozów terapeutycznych, szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach i współuzależnieniach dla członków Stowarzyszeń i ich rodzin;
 10. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla członków Stowarzyszenia oraz zainteresowanych podmiotów gospodarczych;
 11. Promocji i rozwijania wolontariatu;
 12. Działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 13. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi oraz z innymi organizacjami;
 14. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej oraz współpraca z mediami: prasa, radio, telewizja, Internet, itp.;
 15. Organizowanie różnych spotkań, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów i innych przedsięwzięć związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na tematy uzależnień i współuzależnienia.
 16. .